Algemene Voorwaarden

FOTOGRAFIE

Foto's en video's gemaakt door CDM photograph kunnen verschijnen op social media en website, laat ons weten wanneer u dit niet wenst. Een boeking is definitief. Indien deze wordt geannuleerd dan zal de voorschot worden aangerekend als schadevergoeding van verlies van uren. Het aantal geleverde foto's kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende factoren, zoals de duur van de reportage, weersomstandigheden e.a. Foto's worden via 'wetransfer, pixieset of pass' doorgestuurd. Je hebt 2 weken de tijd op de foto's te downloaden, voor de link vervalt. Indien u na 14 dagen toch nog foto's wil downloaden (of u verloor foto's kan dit uit mijn archief gehaald worden voor u aan 35€ excl. BTW (Foto's blijven gedurende 2jaar in mijn archief bewaard) 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Laatste aanpassing 03 februari 2021 CDM PHOTOGRAPH CDM photograph BTW BE0752.905.090 Callamerenstraat 30 9120 Kallo ALGEMENE VOORWAARDEN CDM PHOTOGRAPH F O T O G R A F I E Sinds 2021 werkt CDM photograph met een vaste pakketprijs voor de foto's. Klanten die reeds een fotosessie vastlegden in 2019 vallen nog steeds onder deze contractuele afspraken: Galerijen in lage resolutie die gedeeld worden, worden voorzien van een logo in het midden van de foto. De foto's dienen louter als bezichtiging voor eventuele aankopen van digitale hoge resolutiebeelden. U kan deze wel delen tijdens de 2 weken zichtbaarheid. 

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd - ongeacht eventuele prijsstijgingen. Fotoreportages zijn btw vrijgesteld. Aangezien ik als fotograaf val onder 'btw vrijgesteld, wegens bijzondere vrijstelling kleine onderneming' reken ik geen btw aan en kan je dit ook geen btw inbrengen. Fotoalbums van wel onder 21% btw. 

E T E N E N D R I N K E N  

Bij fotosessies langer dan 4uur wordt geacht dat de fotograaf voorzien wordt als gast en eten en drinken wordt voorzien. 

S E C O N D S H O O T E R  

Een extra fotograaf boeken valt onder de verantwoordelijkheid van CDM photograph. De prijs zit reeds mee in het tarief. 

A U T E U R S R E C H T  

Het fotografisch werk van CDM photograph is onderhevig aan auteursrechten: de foto's blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijke gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen. CDM photograph bewerkt alle foto's in een typische stijl. Eigen of verdere bewerking (met IG-filters bijv.) is niet toegestaan. Ook dit valt onder auteursrecht en zal worden vervolgt Het fotografisch werk van CDM photograph is onderhevig aan auteursrechten. Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan producten of diensten die CDM photograph ontwikkelt, blijven haar exclusieve eigendom. Op het ogenblik dat de klant de factuur met betrekking tot de opdracht volledig heeft betaald, verkrijgt de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de producten of diensten die specifiek voor de klant zijn gemaakt. Dit gebruiksrecht is beperkt tot het doel waarvoor de werken werden gemaakt. De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is begrepen in de prijs van de opdracht. Op het ogenblik dat de klant de factuur met betrekking tot de opdracht volledig heeft betaald, verkrijgt de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de producten of diensten die specifiek voor de klant zijn gemaakt. Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren: Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen Cato De Marelle en de opdrachtgever. Cato De Marelle behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten. De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is begrepen in de prijs van de opdracht. 

A A N K O P E N F O T O - P R O D U C T E N 

Bij aankoop verbindt de klant zicht tot de aangeduide artikelen. Deze worden op maat gemaakt en kunnen om die reden niet geretourneerd worden. De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van ontwerp en na betaling van het volledige bedrag. CDM photograph is niet verantwoordelijk voor schade bij de post, om die reden werken wij voornamelijk met rechtstreekse leveranciers zo is het pakket verzekerd. CDM photograph is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering. 

B E L E T 

Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum wordt eerst gekeken of de fotosessie kan worden verplaatst. Indien dit niet kan (evenement, huwelijk) betaalt de fotograaf het volledige bedrag terug of zoekt CDM photograph een gelijkwaardige vervanging. De fotograaf heeft het recht een afspraak te annuleren wanneer de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding, in dit geval wordt het voorschot terugbetaalt. 

K L A C H T E N 

Klachten i.v.m dienstverlening wordt binnen de 5 dagen gemeld. **De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis. 

F A C T U R E N E N  O F F E R T E S 

Offertes hebben een deadline van 24u. Facturen moeten worden betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Foto's en artikelen worden niet geleverd voor deze betaling. Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding. Bij niet of laattijdige betaling houdt CDM photograph zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is. Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling. Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding. Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Antwerpen en de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen. 

T E G E N S T R I J D I G H E I D 

De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur. In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur gaat het bedrag op factuur voor. 

V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D 

Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever; indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten; lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden; verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto's of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen. 

C A D E A U B O N N E N 

CDM photograph zou je graag beschermen tegen chaotische tassen of gaten in je portemonnee, maar dat kan helaas niet. CDM photograph is dan ook niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van cadeaukaarten. Cadeaubonnen zijn voorzien van een bedrag en staan niet gelijk aan een volwaardige fotosessie. 

U I T V O E R I N G O P D R A C H T 

CDM photograph zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden CDM photograph bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak is met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt. CDM photograph heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden. 

T O E P A S S E L I J K R E C H T E N G E S C H I L L E N 

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten. Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Antwerpen. Onmogelijk wordt, hetzij mogelijk mits wijziging van contractvoorwaarden. 

T E R U G B E T A L I N G  A A N G E K O C H T E  D O W N L O A D B A R E G O E D E R E N

 Deze worden niet terugbetaald aangezien u bij het afronden van uw winkelmandje aanvinkte akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Hierin staat u uw herroepingsrecht af omwille van de downloadbaarheid van het product. Deze terugbetalingsvoorwaarden vallen onder de Europese wet en kunnen hier nagelezen worden: https://www.unizo.be/sites/default/files/ herroepingsrecht_1.pdf (Presets & E-books tenzij aangetoond dat deze niet zijn gedownload) De printversies van de e-books kunnen we geretourneerd worden mits betaling van retourkosten. In dat geval krijgt u deze in cadeaubon terugbetaalt. Indien er ontevredenheid zou zijn rond de online workshops kan u hiervoor een mail sturen naar cdmphotograph@gmail.com (binnen 14 dagen na aankoop) indien aangetoond is dat het gehele traject is doorlopen zal de workshop gedeeltelijk of geheel worden terugbetaald in vorm van een cadeaubon (en wordt men verwijderd uit het traject). terugbetalingen worden steeds uitgevoerd d.m.v. een cadeaubon en niet voor cash.